Đáp án bài tập SGK tiếng anh lớp 3 unit 16: Do you have any pets?

Chương trình sách giáo khoa tiếng Anh mới đã được xây dựng với nội dung chủ đề gần gũi với trẻ theo từng lứa tuổi. Trong tiết tiếng anh lớp 3 unit 16 các em học sinh sẽ được học về một nội dung vô cùng thú vị. Đó chính là Pets (thú cưng) với chủ đề Do you have any pets?

1, Giải bài tập sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 unit 16 – Do you have any pets? – Lession 1

Pets (thú cưng) là nội dung chính của unit 16: Do you have any pets?

Part 1: Look, listen and repeat

Conversation 1:

Student A: That’s my dog

Student B: Wow! He is cute!

Conversation 2:

Student A: Do you have any pets?

Student B: Yes, I do. I have two dogs

hướng dẫn học tiếng anh lớp 3 unit 16 lesson 1 Part 2: Point and say

Conversation 1:

Student A: Do you have any cats?

Student B: Yes, I do

Conversation 2:

Student A: Do you have any parrots?

Student B: No, I don’t

Conversation 3:

Student A: Do you have any rabbits?

Student B: No, I don’t

Conversation 4:

Student A: Do you have any goldfish?

Student B: No, I don’t

Chú ý rằng goldfish (cá vàng) chia số nhiều vẫn là goldfish

Chữa bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 lession 1 Part 3: Look and write

I have a lot of pets. I have one (1) cat and three (2) dogs. I have four (3) parrots in the cage and five (4) goldfish in the fish tank. Do you have a pet?

Part 4: Let’s write

Question 1: What pets do you have?

Answer: I have a puppy

Question 2: Where are your pets?

Answer: My puppy lives with my parents

2, Giải bài tập sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 unit 16 – Do you have any pets? – Lession 2

Part 1: Look, listen and repeat

Conversation 1

Kid: Where are my cats, Mum?

Mum: They are over there, under the table

Conversation 2

Kid: Is the dog there with the cats, Mum?

Mum: No, he is in the garden. Look! He is there

bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 lesson 2 Part 2: Point and say

Conversation 1:

Student A: Where are the cats?

Student B: They’ re next to the flower pot

Conversation 2:

Student A: Where are the cats?

Student B: They’ re under the table

Conversation 3:

Student A: Where are the cats?

Student B: They’ re behind the TV

Conversation 4:

Student A: Where are the cats?

Student B: They’ re in front of the fisk tank

Chữa bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 lession 2 Part 3: Read and write

Hi! My name is Nam. I have a lot of pets. This is my cat. It is on the bed. And that is my dog. It is there, under the table. I also have two parrots and a rabit. They are all in the garden

Answer the questions

Question 1: Nam has a lot of pets

Question 2: He has a cat. It is on the bed

Question 3: He has a dog. It is under the table

Question 4: He has two parrots and a rabbit. They are all in the garden

Một số cụm giới từ chỉ vị trí trong unit 16

3, Giải bài tập sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 unit 16 – Do you have any pets? – Lession 3

Part 1: Read and match

(1) Do you have any pets? (a) It’s in the garden, on the tree over there
(2) Do you have any goldfish? (b) They’ re on the yard
(3) Where is your cat? (c) Yes, I do. I have two dogs and a cat
(4) Where are your dogs? (d) No, I don’t

 

(1) Do you have any pets? – (c) Yes, I do. I have two dogs and a cat

(2) Do you have any goldfish? – (d) No, I don’t

(3) Where is your cat? – (a) It’s in the garden, on the tree over there

(4) Where are your dogs? – (b) They’ re on the yard

học tiếng anh lớp 3 unit 16 lesson 3 Part 2: Read and write

Hi! My name is Mai. I am eight years old. I have a dog, two goldfish and two parrots. This is my dog. It is at the door. These are my goldfish. They are in the fish tank. And those are my parrots. They are in the cage. I love my pets very much

Answer the questions below

Question 1: How old is Mai? – She is eight years old

Question 2: Does she have any pets? – Yes, he does

Question 3: What pets does she have? – She has a dog, two parrots and goldfish

Question 4: Where is her dog? It is at the door

Quesiton 5: Where are her goldfish? They are in the fish tank

Qua tiết tiếng anh lớp 3 unit 16 – Do you have any pets, các em sẽ được rèn luyện các kĩ năng nghe nói đọc viết xoay quanh chủ đề thú cưng, cách hỏi vị trí của chúng cũng như những từ vựng căn bản.

Nguồn: ccbook.vn

Leave a Reply