Đáp án bài tập tiếng anh lớp 3 unit 17: What toys do you like?

Bước sang unit 17 các em sẽ học về những từ vựng về một chủ đề rất thú vị, đó chính là đồ chơi (toys). Về phần ngữ pháp, tiết tiếng anh lớp 3 unit 17 sẽ cùng em ôn tập lại cách hỏi How many, cũng như học những cấu trúc mới.

1, Đáp án các bài tập tiếng anh lớp 3 unit 17: What toys do you like? – Lession 1

Đáp án bài tập tiếng anh lớp 3 unit 17: What toys do you like-1

Tiếng Anh lớp 3 unit 17 có chủ đề rất thú vị, đó chính là đồ chơi

Part 1: Look, listen and repeat

Conversation 1:

Student A: Do you like toys?

Student B: Yes, I do

Conversation 2:

Student A: What toys do you like?

Student B: I like ships

Chữa bài unit 17 tiếng anh lớp 3 trang 48 Part 2: Point and say

Conversation 1:

Student A: What toys do you like?

Student B: I like trucks

Conversation 2:

Student A: What toys do you like?

Student B: I like dolls

Đáp án bài tập tiếng anh lớp 3 unit 17: What toys do you like-2

Barbie dolls (Búp bê Barbie)

Conversation 3:

Student A: What toys do you like?

Student B: I like kites

Conversation 4:

Student A: What toys do you like?

Student B: I like planes

tiếng anh lớp 3 unit 17 lession 1 Part 3: Read and write

Hi. My name is Nam. I am in the playroom with my friends. I like planes. Mai likes dolls. Quan and Phong like ships. Linda likes kites. Peter and Tony like trucks. We have a lot of fun in the playroom

Question 1: The children are in the playroom

Question 2: Nam likes planes

Question 3: Mai likes dolls

Question 4: Quan and Phong like ships

Question 5: Linda likes kites

Question 6: Peter and Tony like trucks

tiếng anh lớp 3 unit 17 lession 1 Part 4: Let’s write

Question 1: What toys do you have?

Answer: I have dolls, cars and rubik

Question 2: Do you like ships?

Answer: Yes, I like ships

Question 3: Where do you keep your toys?

Answer: I keep my toys in my room

2, Đáp án các bài tập tiếng anh lớp 3 unit 17: What toys do you like? – Lession 2

Part 1: Look, listen and repeat

Conversation 1:

Student A: Do you have any parrots

Student B: Yes, I do

Conversation 2

Student A: How many parrots do you have?

Student B: I have five

tiếng anh lớp 3 tập 2 unit 17 lesson 2 Part 2: Point and say

Conversation 2

Student A: How many parrots do you have?

Student B: I have five

Conversation 1

Student A: How many dogs do you have?

Student B: I have two

Conversation 2

Student A: How many goldfish do you have?

Student B: I have three

Conversation 3

Student A: How many parrots do you have?

Student B: I have four

Conversation 4

Student A: How many cats do you have?

Student B: I have three

tiếng anh lớp 3 unit 17 lession 2 Part 3: Read and complete

Nam, Linda and Mai likes pets. They have different pets. Nam has two dogs and three parrots. Linda has three cats and one dogs. Mai has four goldfish

Question 1: Nam has two dogs and three parrots

Question 2: Linda has three cats and one dogs

Đáp án bài tập tiếng anh lớp 3 unit 17: What toys do you like-3

Trong tiết này các em cũng sẽ được ôn tập lại những từ vựng về chủ để đã học ở unit 16: Pets

Question 3: Mai has four goldfish

Part 4: Let’s write

Question 1: Do you like pets? Yes, I do

Question 2: What pets do you have? I have a turtle

Question 3: How many turtles do you have? I have one turtle

3, Đáp án các bài tập tiếng anh lớp 3 unit 17: What toys do you like? – Lession 3

Part 1: Read and match

(1) Do you like toys? (a ) Robots
(2) What toys do you like? (b ) Nine
(3) What pets do you like? (c ) Yes, I do
(4) How many cats do you have? (d ) Cats

Match

(1) Do you like toys? – (c) Yes, I do

(2) What toys do you like? – (a) Robots

(3) What pets do you like? – (d) Cats

(4) How many cats do you have? – (b) Nine

Part 2: Read and complete

like has trucks How ten cats

I have many toys. I have five (1) ­____, three planes, and (2) _____ yo-yos. My friend Mary has some pets. She (3) _____ two dogs and three (4) ______. What about you? What toys do you (5) _____? (6) ________ may pets do you have?

Đáp án theo giáo án tiếng anh lớp 3 unit 17 lession 3

I have many toys. I have five (1) trucks, three planes, and (2) ten yo-yos. My friend Mary has some pets. She (3) has two dogs and three (4) cats. What about you? What toys do you (5) like? (6) How many pets do you have?

Trên đây là đáp án của các bài tập trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 unit 17 bao gồm cả 3 lession 1, 2, 3.

Nguồn: ccbook.vn

Leave a Reply