Giải bài tập sách tiếng anh lớp 3 unit 14 chương trình mới

Nằm trong chuỗi bài học thuộc chủ đề Đồ vật, vật dụng, trong tiết tiếng anh lớp 3 unit 14 – Are there any posters in the room? các em sẽ được học về những từ tiếng Anh chỉ đồ vật trong gia đình mình. Ngữ pháp trong bài gồm 2 cấu trúc: Are there +…? và How many + …?

1, Đáp án bài tập sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 unit 14: Are there any posters in the room? – Lession 1

tiếng anh lớp 3 unit 14-1

unit 14 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

Part 1: Look, listen and repeat

Conversation 1

Student A: This is a picture of my room

Student B: Are there any chairs in the room?

Student A: Yes, there are

Conversation 2

Student A: Are there any posters in the room?

Student B: No, there aren’t

học tiếng anh lớp 3 unit 14 lesson 1 Part 2: Point and say

Conversation 1

Student A: Are there any maps in the room?

Student B: Yes, there are

Conversation 2

Student A: Are there any sofas in the room?

Student B: Yes, there are

Conversation 3

Student A: Are there any wardrobes in the room?

Student B: No, there aren’t

Conversation 4

Student A: Are there any cupboards in the room?

Student B: No, there aren’t

tiếng anh lớp 3 unit 14-2

Trong lession 1, các em sẽ chủ yếu luyện tập cấu trúc hỏi Are there…?

Giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 14 lession 1 Part 3: Look, read and write

Question 1: This is a living room

Question 2: There is a Tv on the table in the room

Question 3: There are four pictures and a big window on the wall

Question 4: There are four chairs near the table

Part 4: Let’s write

Question 1: Are there any wardrobes in your bedroom? – Yes, there are

Question 2: Are there any sofas in your livingroom? – Yes, there are

Question 3: Are there any cupboards in your dining room? – Yes, there are

Question 4: Are there any picture or maps in your bedroom? – No, there aren’t

2, Đáp án bài tập sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 unit 14: Are there any posters in the room? – Lession 2

Part 1: Look, listen and repeat

Conversation 1:

Student A: How many chairs are there?

Student B: Let’ s count them. One, two, three,… There are eight

Conversation 2:

Student A: And how many cups are there?

Student B: There are six

hướng dẫn học tiếng anh lớp 3 unit 14 lesson 2 Part 2: Point and say

Conversation 1:

Student A: How many fans are there

Student B: There are two

Conversation 2:

Student A: How many mirrors are there

Student B: There are three

tiếng anh lớp 3 unit 14-3

Cấu trúc ngữ pháp thứ hai được giới thiệu trong unit 14 chính là How many (bao nhiêu)

Conversation 3:

Student A: How many doors are there

Student B: There are five

Conversation 4:

Student A: How many windows are there

Student B: There are four

Giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 14 lession 2 Part 3: Read and write

This is my living room. There are many things in the room. There are two windows and one door. There are a sofa, a desk and eight chairs. There is a lamp on the desk and a TV on the cupboard. There are four pictures and two fans on the walls

Answer the questions

Question 1: How many doors are there in the living room?

Answer: There are one door in the living room

Question 2: How many windows are there?

Answer: There are two windows

Question 3: How many pictures are there?

Answer: There are four pictures

Question 4: How many chairs are there?

Answer: There are eight chairs

Question 5: How many fans are there

Answer: There are two fans

3, Đáp án bài tập sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 unit 14: Are there any posters in the room? – Lession 3

Part 1: Read and choose

Question 1: Are there any cupboards in the living room?

Question 2: There iss one wardrobe in the bedroom

Question 3: How many lamps ar there on the cupboard?

Question 4: There are four chairs next to the desk

Question 5: There are two posters on the wall

bài tập tiếng anh lớp 3 unit 14 lession 3 Part 2: Read and write

This (1) is a dining room. It is large. There is a table and there are six (2) chairs in the room. There is a (3) TV on the cupboard. There are three (4) pictures on the wall

Part 3: Let’s chant together: How many desks?

How many, how many

How many desks are there? One, oen, there’s one

How many, how many

How many maps are there? Two, two, there are two

How many, how many

How many lamps are there? Three, three, there are three.

Trên đây là toàn bộ đáp án các bài tập trong sách tiếng anh lớp 3 unit 14 Are there any posters in the room? Qua bài học này, các em sẽ nắm được cách hỏi số lượng của đồ vật cũng như một số danh từ cơ bản về đồ vật quanh mình.

Nguồn: ccbook.vn

Leave a Reply