Hướng dẫn soạn tiếng anh lớp 3 unit 12: This is my house

Sau khi kết thúc chủ đề trường học xuyên suốt nội dung sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 tập 1 (từ unit 1 đến unit 11), bước sang tiếng anh lớp 3 unit 12 các em học sinh sẽ được học những từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản cho một chủ đề rất thú vị. Đó chính là về căn nhà của mình: This is my house

1, Hướng dẫn soạn bài tiếng anh lớp 3 unit 12 – This is my house – Lession 1

Hướng dẫn soạn tiếng anh lớp 3 unit 12-1

Unit 12 sẽ giới thiệu với các em về những từ vựng liên quan đến nhà cửa

Part 1: Look, listen and repeat

Question a) Student A: This mis my hosue

Student B: Wow! It is big

Question b) Student A: There is a garden over there. Come and see it

Student B: It is very nice!

Part 2 tiếng anh lớp 3 unit 12: Point and say

Question a) Student A: There’s a living room

Student b: It is very nice

Question b) Student A: There’s a kitchen

Student b: It is very nice

Question c) Student A: There’s a bathroom

Student b: It is very nice

Question d) Student A: There’s a bedroom

Student b: It is very nice

Question e) Student A: There’s a dining room

Student b: It is very nice

Question g) Student A: There’s a garden

Student b: It is very nice

Part 3: Look and write

Question 1: This is my house

Question 2: There is a living room

Question 3: There is a dining room

Question 4: There is a bedroom

Question 5: There is a bathroom

Question 6: There is a kitchen

Part 4 tiếng anh lớp 3 unit 12: Let’s sing: The way I clean my hosue

This is the way I clean my house

Clean my house, clean my house

This is the way I clean my house

So early in the morning!

This is the way I clean my room

Clean my house, clean my house

This is the way I clean my house

So early in the morning!

2, Hướng dẫn soạn bài tiếng anh lớp 3 unit 12 – This is my house – Lession 2

Part 1: Look, listen and repeat

Question a) Student A: This is the living room

Student B: Wow! It is nice! Is there a garden?

Student A: Yes, there is. Come and see it

Question b) Student A: Is there a fence

Student B: No, there isn’t

Hướng dẫn soạn tiếng anh lớp 3 unit 12-2

Một số từ vựng liên quan đến nhà cửa các em sẽ được học như kitchen (nhà bếp), bathroom (nhà tắm),…

Part 2 unit 12 lớp 3 lesson 2: Point and say

Question a) Student A: Is there a pond?

Student B: Yes, there is

Question b) Student A: Is there a gate?

Student B: Yes, there is

Question c) Student A: Is there a yard?

Student B: Yes, there is

Question d) Student A: Is there a fence?

Student B: No, there isn’t

Part 3: Read and complete (Đọc và hoàn thành từ vựng tiếng anh lớp 3 unit 12 cho đoạn văn dưới đây)

Hi! My name is Phong. This is my (1) _____. There is not any fence around my house. There is not a yard, but there is a garden in front of the house. It is (2) _____. There is a (3) _____ and a (4) _____ in the garden.

Đáp án

(1) house

(2) beautiful

(3) pond

(4) tree

Part 4: Write about your house

Yes, there is / No, there isn’t
(1) Is there a garden? Yes, there is
(2) Is there a fence? No, there isn’t
(3) Is there a yard? Yes, there is
(4) Is there a pond? No, there isn’t
(5) Is there a tree? Yes, there is

 

3, Hướng dẫn soạn bài tiếng anh lớp 3 unit 12 – This is my house – Lession 3

Part 1: Listen and write

Question 1: The bedroom is large

Question 2: Is there a living room?

Part 2: Let’s chant – Is there a garden?

Is there a garden behind the house?

Yes, there is. Yes, there is.

Is there a yard behind the house?

Yes, there is. Yes, there is.

Is there a gate behind the house?

No, there isn’t. No, there isn’t

Is there a pond behind the house?

No, there isn’t. No, there isn’t

Hướng dẫn soạn tiếng anh lớp 3 unit 12-3

cấu trúc is (are) there + N..? sẽ được ôn tập lại trong unit 12

bài tập tiếng anh lớp 3 unit 12 this is my house Part 3: Read and write

Hi. My name is Mai. This is my (1) ______ . It is large. The gate of the house is blue. There is a (2) _____ in front of the house. There is a (3) _____ in their garden. You can see a (4) ______ room in the house. It is quite big.

Đáp án

(1) house

(2) garden

(3) pond

(4) living

Trong tiết tiếng anh lớp 3 unit 12 các em phải nắm được một số nội dung chính như cách giới thiệu về căn nhà, tên gọi các loại phòng trong nhà cũng như ôn lại cấu trúc câu hỏi dạng yes/ no question: Is here/ there …?. Chúc các em học tốt!

Nguồn: ccbook.vn

Leave a Reply