Ôn tập tiếng anh lớp 3 unit 5 sách mới: Are they your friends?

Tiếp nối những unit trước, unit 5 trong chương trình sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 sẽ hướng dẫn cho các em học sinh cách giới thiệu về người bạn của mình. Dưới đây là phần ôn tập tiếng anh lớp 3 unit 5 – Are they your friends? với toàn bộ 3 lession (kèm đáp án chi tiết)

Xem thêm:

1, Ôn tập tiếng anh lớp 3 unit 5 – Lession 1 – Are they your friends?

Ôn tập tiếng anh lớp 3 unit 5 sách mới: Are they your friends-1

Unit 5 – Are they your friends hướng dẫn cách giới thiệu về những người bạn trong tiếng Anh

Part 1: Look, listen and repeat

Câu a) Student A: This is Mai (đây là Mai)

Student B: Hello, Mai (Xin chào Mai)

Câu b) Student A: Mai, this is my friend Mary (Mai, đây là bạn tớ, Mary)

Student B: Hello, Mary. Nice to meet you (Xin chào Mary. Rất vui được gặp bạn)

Part 2 – tiếng anh lớp 3 unit 5: Point and say

Câu a) Student A: Mai, this is my friend Peter (Mai, đây là bạn tớ, Peter)

Stundent B: Hi, Mai (Chào Mai)

Mai: Hello, Peter. Nice to meet you (Xin chào, Peter. Rất vui được gặp bạn)

Câu b) Student A: Mai, this is my friend Tony (Mai, đây là bạn tớ, Tony)

Stundent B: Hi, Mai (Chào Mai)

Mai: Hello, Tony. Nice to meet you (Xin chào, Tony. Rất vui được gặp bạn)

Câu c) Student A: Mai, this is my friend Hoa (Mai, đây là bạn tớ, Hoa)

Stundent B: Hi, Mai (Chào Mai)

Mai: Hello. Hoa. Nice to meet you (Xin chào, Hoa. Rất vui được gặp bạn)

Câu d) Student A: Mai, this is my friend Mary (Mai, đây là bạn tớ, Mary)

Stundent B: Hi, Mai (Chào Mai)

Mai: Hello, Mary. Nice to meet you (Xin chào, Mary. Rất vui được gặp bạn)

Part 3 – tiếng anh lớp 3 unit 5: Read and write

Câu 1: Linda: This is my friend Mary

Peter: Hello, Mary. I am Peter

Câu 2: Nam: This is my friend Tony

Quan: Hi, Tony. Nice to meet you

Luyện tập từ vựng tiếng anh lớp 3 unit 5 – Part 4

Let’s sing: The more we are together

The more we are together,

Together, together

The more we are together

The happier we are

For your friends are my friends

And my friends are your friends

The more we are together

The happier we are

2, Ôn tập tiếng anh lớp 3 unit 5 – Lession 2 – Are they your friends?

Part 1: Look, listen and repeat

Câu a) Student A: That’s Peter. And that’s Tony

Student B: Are they your friends?

Student A: Yes, they are

Câu b) Student A: That’s Mary. And that’s Anee

Student B: Are they your friends?

Student A: No, they aren’t

tiếng anh 3 unit 5 lesson 2 – Part 2: Point and say

Student A: Are they your friends?

Student B: Yes, they are

Part 3: Read and complete

Ôn tập tiếng anh lớp 3 unit 5 sách mới: Are they your friends-2

Lession 2 chủ yếu là các bài tập rèn kĩ năng nghe – nói đọc viết liên quan đến chủ điểm mà các bé đang được học

Hi! My name is Mai

I am nine years old

This is Linda. This is Tony

They are my friends. Linda is nine years old and Tony is ten years old

Part 4: Write about you and your friends

Your name: My name is Minh

Your age: nine

Name of your friends: This is Giang. And this is Ngan. They are my friends. Giang is nine years old and Ngan is ten years old.

3, Ôn tập tiếng anh lớp 3 unit 5 – Lession 3 – Are they your friends?

Part 1: Let’s chant: Who’s that

Who’s that? It’s Linda. It’s Linda

Is she your friends? Yes, she is. Yes she is

Who are they? They are Nam and Mai. They are Nam and Mai.

Are they your friends? Yes, they are. Yes they are

Are Mary and Linda your friends? Yes, they are. Yes they are

tiếng anh lớp 3 unit 5 sách bài tập – Part 2: Read and match

(1) Who’s that? (a) Yes, they are
(2) Is that your friend? (b) They are Peter and Linda
(3) Who are they? (c) It is Tony
(4) Are they your friends? (d) No, it isn’t

 

Đáp án:

1 – c: Who’s that? – It is Tony

2 – d: Is that your friend? – No, it isn’t

3 – b: Who are they? – They are Peter and Linda

4 – a: Are they your friends?Yes, they are

Part 3 – tiếng anh lớp 3 unit 5: Circle the correct words

Ôn tập tiếng anh lớp 3 unit 5 sách mới: Are they your friends-3

Dạng bài circle the correct words (khoanh tròn từ đúng) là dạng bài giúp học sinh củng cố kiến thức hiệu quả

Câu 1: Mai, this is my (friend / friends)

Câu 2: Who are (they / name)

Câu 3: Are (Peter / Peter and Mary) your friends

Câu 4: (Yes / No), they are my friends

Câu 5: No, they (are / aren’t) my friends

Đáp án

Câu 1: friend – Mai, this is my friend

Câu 2: they – Who are they?

Câu 3: Peter and Mary – Are Peter and Mary your friends

Câu 4: Yes – Yes, they are my friends

Câu 5: aren’t – No, they aren’t my friends

Trên đây là toàn bộ các bài tập tiết tiếng anh lớp 3 unit 5 – Are they your friends?. Qua bài học, các em sẽ biết cách giới thiệu về bản thân cùng với bạn bè của mình cũng như học được những từ vựng liên quan đến chủ đề trường học.

Nguồn: ccbook.vn

 

Leave a Reply