Tóm tắt kiến thức và chữa bài tập tiếng anh lớp 3 unit 10 (sách mới)

Cùng với việc thay đổi phương pháp học tiếng Anh thì giáo trình môn tiếng Anh cũng đã được đổi mới theo hướng hiện đại hơn. Thông qua tiết tiếng anh lớp 3 unit 10 – What do you do at break time, các em học sinh không chỉ biết được hệ thống từ vựng mà còn được rèn luyện kĩ năng giao tiếp trong từng lession của unit.

Xem thêm: 

1, tiếng anh lớp 3 unit 10 – What do you do at break time? – Lession 1

Tóm tắt kiến thức và chữa bài tập tiếng anh lớp 3 unit 10-1

Trong unit 10 các em sẽ được học về các hoạt động trong giờ nghỉ giải lao

Part 1: Point and say

a) A: What do you do at break time?

B: I play football

b) A: What do you do at break time?

B: I play basketball

c) A: What do you do at break time?

B: I play chess

d) A: What do you do at break time?

B: I play table tennis

 

tiếng anh lớp 3 unit 10 lession 1 – Part 2: Look, read and write

a) Mary: Is this your notebook?

Peter: Yes, this is

b) Mary: Is this your color pencil box?

Peter: No, this is not

c) Mary: Is this your school bag?

Peter: Yes, this is

d) Mary: Is this your book ?

Peter: Yes, this is

 

Part 3: Look, listen and repeat – tiếng anh lớp 3 unit 10 nghe và lặp lại:

Tóm tắt kiến thức và chữa bài tập tiếng anh lớp 3 unit 10-2

Nghe và lặp lại giúp bé cả thiện kĩ năng nghe tiếng Anh nhanh chóng

a) A: What do you do at break time, Mai?

B: I play badminton

b) A: And what about you, Phong?

B: I play football

 

Part 4: Let’s write

a) This is a school bag

b) Is this your school bag? Yes, this is

c) That is a pen box

d) Is that your pen box? No, that is not

 

2, tiếng anh lớp 3 unit 10 – What do you do at break time? Lession 2

Part 1: Look, listen and repeat

a) A: Do you like badminton, Linda?

B: Yes, I do

b) A: Do you like hide-and-seek, Tom?

B: No, I don’t. I like basketball

A: OK. Let’s play it now

 

tiếng anh lớp 3 unit 10 lession 2 – Part 2: Point and say

a) A: Do you like skipping?

B: Yes, I do

C: No, I don’t

b) A: Do you like skating?

B: Yes, I do

C: No, I don’t

c) A: Do you like hide-and-seek?

B: Yes, I do

C: No, I don’t

d) A: Do you like blind man’s bluff?

B: Yes, I do

C: No, I don’t

 

tiếng anh lớp 3 unit 10 đáp án lession 2 – Part 3: Read and match

a) This is my desk. It is yellow – 2

b) These are my pencils sharpeners. They are blue – 4

c) That is my pen. It is black – 1

d) Those are my pencils. They are green – 5

e) That is my book case – 3

Part 4: Let’s sing: My new pen

Linda, Mai, do you have any pens?

Yes, sir, yes, sir, here they are

One is for Peter and one is for Mai

And one is for you, sir. Thanks! Goodbye

 

3, tiếng anh lớp 3 unit 10 – What do you do at break time? Lession 3

Part 1: Let’s chant: What do you do at break time?

Break time. Break time

What do you do at break time?                 I play chess. I play chess

Break time. Break time

What do you do at break time?                 I play badminton. I play badminton.

Break time. Break time

What do you do at break time?                 I play table tennis. I play table tennis

Break time. Break time

What do you do at break time?                 I play hide and seek. I play hide and seek

Tóm tắt kiến thức và chữa bài tập tiếng anh lớp 3 unit 10-3

Chương trình tiếng Anh mới còn có những bài hát thú vị giúp các em hứng thú với việc học hơn.

tiếng anh lớp 3 unit 10 lession 3 – Part 2: Read and match

1) Is that your school bag? – c) Yes, it is

2) What colour is it? – d) It is black

3) Are these your rubbers? – a) Yes, they are

4) What colour are they? – b) They are green

 

Part 3: Read and complete

This is my school bag. It is (1) ________. That is my (2)___________. It is brown. These are my books. (3)_______ are blue. Those are my (4)__________. They are black. And what (5)_________ is your school bag?

hướng dẫn học tiếng anh lớp 3 unit 10 lession 3 part 3:

(1): green

(2): desk

(3): They

(4): pens

(5): colour

 

tiếng anh lớp 3 unit 10 lession 3 – Part 4: Read and write

Hello. My name is Nam. These are my friends, Quan, Mai, Linda, Tony, and Phong. At break time, we play different games and sports. Quan and I play chess. Mai and Phong play table tennis. Linda and Tony play badminton

a) Quan and Nam play ________ (chess)

b) Mai and Phong play ____________ (table tennis)

c) Linda and Tony play ___________ (badminton)

 

Part 5: Write about you

What do you play at break time?

I play video games at my break time

 

Trên đây là toàn bộ kiến thức lí thuyết và hướng dẫn giải bài tập cả 3 lession tiếng anh lớp 3 unit 10 – What do you do at break time?. Chúc các em học tốt!

Nguồn: ccbook.vn

Leave a Reply