Tuyển tập các bài test tiếng anh cho trẻ em kèm đáp án chi tiết

Những bài kiểm tra tiếng Anh 15 phút, 45 phút hay thi học kì đều là những bài kiểm tra quan trọng ảnh hưởng đến điểm số của các em học sinh. Để đạt được kết quả tốt, ngoài việc nắm chắc các kiến thức cơ bản, học sinh còn phải rèn luyện kĩ năng thông qua các bài test tiếng anh cho trẻ em. Dưới đây là 2 đề kiểm tra mẫu dành cho các em học sinh tiểu học để phụ huynh cũng như chính các em đánh giá được năng lực bản thân và chuẩn bị ôn thi học kì.

 

Xem thêm: 

1, bài test tiếng anh cho trẻ em tiểu học– đề số 1

Exercise 1: Fill in the blank (Điền vào chỗ trống)

 1. These ………. my father’s notebooks
 2. I have Math ……. Tuesday.
 3. What do you do ……… Literature lesson?
 4. Would you ……….some apple juice?

Exercise 2: Complete the sentences (Hoàn thành câu cho trước)

 1. ….. is your name?
 2. Mary is …. England
 3. My mother’s birthday is…. May
 4. I have Physical education …. Monday
 5. Those … my cakes
Tuyển tập các bài test tiếng anh cho trẻ em kèm đáp án chi tiết-1

Những bài kiểm tra dành cho học sinh tiểu học thường chỉ nằm trong phạm vi sách giao khoa nên rất đơn giản. phụ huynh hoàn toàn có thể hướng dẫn bé ôn tập tại nhà

Exercise 3 – bài test tiếng anh cho trẻ em: Select and tick the letter A, B or C (Chọn A, B hoặc C)

 1. Those are my…………….
 2. book
 3. a book
 4. books
 5. My birthday is in…………..
 6. Vietnam
 7. June
 8. Germany
 9. …………….is your birthday?
 10. When
 11. How
 12. Where
 13. What do you do….. Literature lesson?
 14. during
 15. in
 16. on
 17. These notebooks are ………..the desk
 18. at
 19. on
 20. in

Đáp án đề thi tiếng anh cho trẻ em tiểu học số 1

Exercise 1: Fill in the blank (Điền vào chỗ trống)

 1. These are my father’s notebooks
 2. I have Math on Tuesday.
 3. What do you do during Literature lesson?
 4. Would you like some apple juice?

Exercise 2: Complete the sentences (Hoàn thành câu cho trước)

 1. What is your name?
 2. Mary is from England
 3. My mother’s birthday is in May
 4. I have Physical education on Monday
 5. Those are my cakes
Tuyển tập các bài test tiếng anh cho trẻ em kèm đáp án chi tiết-2

Những chủ đề ngữ pháp xuất hiện trong bài thi gồm có hiện tại đơn, tương lai đơn, các câu hỏi dạng Wh-question.

Exercise 3 – bài test tiếng anh cho trẻ em: Select and tick the letter A, B or C (Chọn A, B hoặc C)

 1. Those are my…………….
 2. book
 3. a book
 4. books

Đáp án: C. books

 1. My birthday is in…………..
 2. Vietnam
 3. June
 4. Germany

Đáp án: B. June

 1. …………….is your birthday?
 2. When
 3. How
 4. Where

Đáp án: A. When

 1. What do you do….. Literature lesson?
 2. during
 3. in
 4. on

Đáp án: A. during

 1. These notebooks are ………..the desk
 2. at
 3. on
 4. in

Đáp án: B. on

2, bài test tiếng anh cho trẻ em tiểu học – đề số 2

Exercise 1: Circle the odd one out. (Chọn và khoanh từ khác với những từ còn lại)

 1. Cake Candy               Milk           Food
 2. This How               There                     That
 3. Talk Sing                Listen               Song
 4. Basketball Swimming              Sports                   Badminton
 5. Books Notebooks             Pencils                    Trees

Exercise 2: Select and tick the letter A, B or C (Chọn và khoanh vào A, B hoặc C)

 1. What do you often do ………….. summer vacation?
 2. on B. in C. at                      D. by
 3. There …………. a lot of people at the park last weekend
 4. are B. were C. was                    D. is
 5. ……….. did you do yesterday?
 6. What B. When C. Where                 D. Who
 7. ……….. you going to Da Lat next week?
 8. Is B. Are C. Do                      D. Did
 9. Minh doesn’t want ……….. learn Math
 10. play B. to play              C. playing                D. played

Exercise 3 – được trích từ tuyển tập các bài test nghe tiếng anh dành cho học sinh tiểu học.

Listen the passage and choose TRUE or FALSE. (Đọc đoạn văn sau và chọn đúng – sai trong những câu cho trước)

Minh is from Vietnam. In her country, there are four season. In spring, it is warm sometimes it is wet. Minh and his family often go picnic. In summer, it is hot. He usually goes swimming with his friends. In fall, it is dry and cool. Minh and his friends often play football after school. In winter it is very cold and wet. Minh often stays at home in winter.

 1. Minh isn’t from Vietnam
 2. There are five seasons in Minh’s country.
 3. His family sometimes go fishing.
 4. Minh usually plays badminton
 5. In spring, it is cool and dry
Tuyển tập các bài test tiếng anh cho trẻ em kèm đáp án chi tiết-3

Để giúp bé tăng khả năng nghe tiếng Anh, bố mẹ nên cho con xem những bộ phim hoạt hình tiếng Anh ngắn

Đáp án đề kiểm tra trình độ tiếng anh trẻ em số 2

Exercise 1

 1. Food
 2. How
 3. Song
 4. Sports
 5. Trees

Exercise 2:

 1. A. on
 2. B. were
 3. A. What
 4. B. Are
 5. B. to play

Exercise 3

 1. False
 2. True
 3. False
 4. False
 5. True

Trên đây là 2 đề thi mẫu môn tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học. Đây là những bài test tiếng anh cho trẻ em được xây dựng theo đúng khung chương trinh Bộ Giáo dục Đào tạm, bám sát sách giáo khoa. Mong rằng với bộ tài liệu này sẽ giúp các em học sinh đạt điểm cao trong các bài kiểm tra sắp tới

Nguồn: ccbook.vn

Leave a Reply